Egyházi hírek

Új folyam IV./6–7. szám

Egyhazi hirekMiserend:

július 10 óra

augusztus 11 óra

Július 24-én a 10 órakor Szent Anna, a Boldogságos Szűz Édesanyjának ünnepéhez kapcsolódóan a betegek szentségét vehetjük fel a szentmisében.

Szent Annáról és férjéről Joachimról mi keresztények is igen keveset tudunk. Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit tesz: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz éve éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Joakimnak és feleségének Annának 20 évig nem születhetett gyermeke. Joachhim gyermektelenségét bűnei büntetésének tulajdonították, mígnem álmában megjelent Isten angyala, aki megígérte számára egy gyermek születését és azt is elmondta, hogy e gyermeket Máriának kell hívni. Azt is elmondta, hogy a gyermek már fogantatásától kedve telve lesz Szentlélekkel.

Anna az ígéret szerint megfogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna másodszor is férjhez ment, egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték el.

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Forrás: Diós István Szentek élete c. műve

A betegek szentségét hivatalosan templomainkban februárban szolgáltatják ki a Betegek világnapján. Nálunk Pázmándon azonban már hagyománnyá vált, hogy Szent Anna ünnepnapján vehetjük fel e szentséget.

A betegek szentsége, amelyet sokan azonosítanak a szent útravalóval és ezért elutasítják annak felvételét, mondván az csak a haldoklóknak kell. A betegek kenete nem a halálra készíti fel az embert, hanem a betegségben az elhagyatottság, az erő elvesztésében kíván Krisztus a beteg mellé állni és segítségére sietni. A Krisztus utáni időben az első keresztények maguk vittek olajat a templomba ahol a pap/püspök megszentelte, evvel az olajjal a betegek magukat naponta többször is megkenték gyógyulást és erősítést várva, Jézustól és rajta keresztül az Istentől is. A szentséget valójában a középkorban kezdték el a haldoklók szentségének nevezni, miután ebben a korban lett a „bűn-bánat” (Gyónás) a keresztények sajátja. Mivel a bűnbánat gyakran halálig tartó vezeklést kívánt, legtöbbször csak a halálos ágyon kérték a betegek. Kialakult az a gyakorlat, hogy a bűnbánat szentségét együtt szolgáltatták ki a betegek szentségével, így vált e szentség utolsó kenetté. Jézus maga kéri: „Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8), valamint Ő ígéri: „Nevemben…betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak” (Mk 16,17-18).

Egyházi hírek_2 másolata

A betegek kenetének első leírása Szent Jakab apostol levelében található: „Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)

A betegek kenetét kérhetik tehát mindazok, akik állandó betegséggel küzdenek, akik kezelésre járnak, műtétre készülnek, és nemcsak idősek, hanem a fiatalok is, akár a gyermeket hordozó anyák szülés előtt, vagy a kisgyermekek, akik például mandulaműtétre készülnek. Mert ez egy segítő szentség.

Halászné Kriszta

Hitoktató


' .