Egyházi hírek

Új folyam V./1. szám

Beszámoló a 2016-os évről

Egyhazi hirekbe_1Kedves híveink, mint azt tapasztalhatták, 2016-ban a vasárnapi szentmisék páros hónapban 11 órakor, páratlan hónapban 10 órakor kezdődtek, amit Önök rugalmasan követtek. Január hónapban rögtön az első vasárnap volt a vízszentelés. Szent Balázs püspök ünnepén az egyház Balázs áldásban részesítette a híveket. Február 14-én, hamvazószerdán kezdődött a böjti időszak. Nagyböjt pénteki napjain már igen kevesen, de keresztutat jártunk templomunkban, és nagypénteken kevesen, de a kálvárián is. Március 26-án a nagyszombati szertatást Kótai Róbert tábori lelkész atya celebrálta, a szertartást gyertyás körmenet zárta. Március 27-én, húsvétvasárnap az ünnepi szentmise után a plébániakertben a gyermekeknek tojáskeresés volt, ahol a legügyesebbek jutalomban részesültek. Május elsején vasárnap köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, és áldásban részesültek a tűzoltóink. Május 24-én Pünkösd vasárnap reggelén keresztutat jártunk fent a Kálvárián. Május 29-én volt az Úrnapi körmenet, melyet Tallér Krisztián plébánosatyánk tartott. Június 5-én vasárnap volt az elsőáldozás ünnepe, ahol 10 kisgyermek járult először az Úr asztalához. Június 26-án együtt örülhettünk és ünnepelhettük Nagy Sándor atya újmiséjét, amely után jó hangulatban, agapé keretében késő délutánig beszélgettünk az atyával és családjával. Július 24-én az időskorúak szentmiséje és áldása volt, betegek kenetének kiszolgáltatásával Szent Anna ünnepéhez kapcsolódóan, majd a templom előtti téren a személygépkocsikat áldotta meg Krisztián atya. Augusztus 20-án Tallér Krisztián atya tartotta a szentmisét, ami az önkormányzat ünnepségével zárult. Augusztus 21-én együtt köszönthettük a gyémánt-, arany- és ezüst menyegzős párokat. Szeptember 7-én este hagyományosan szentmisével, rózsafüzér imádsággal, énekekkel köszöntöttük égi édesanyánkat. Szeptember 11-én Veni Sancte, tanévnyitó szentmise volt az iskolás gyermekeknek és fiataloknak, akik tanulmányaikhoz kérték a Szentlélek megerősítését. Szeptember 25-én kihelyezett szentmise keretében megszentelésre került a hegytetőn újra rendbe hozott Három Kereszt. Október hónapban felállványozták templomunkat, és elkezdődtek a felújítási munkálatok. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, a temetői Nagy Keresztnél emlékeztünk halottainkra. November 2-án, Halottak napján gyászmise volt elhunyt hozzátartozóink lelki üdvéért. December 10-ére hirdettük meg a „MI TEMPLOMUNK NAPJÁT”- amelyre mindenkit szeretettel vártunk, s a másnapi szentmisében ünnepeltük templomunk főbúcsúját. Nagyon hálásak vagyunk az összefogásért és az adományokért, amellyel a templomi felújítási munkálatok kivitelezését biztosítják. Hálásan köszönjük továbbá a fellépőknek, hogy ingyenesen vállalták a közreműködést, és így nagyon szép műsorokat láthattunk, hallhattunk. Az agapé után a gyermekek nagy örömére messze földről megérkezett a Mikulás is közénk. Köszönjük a felajánlott fenyőfákat, és a segítők áldozatos munkáját, amellyel ünneplőbe öltöztették templomunkat. December 24-én az éjféli szentmisét Kótai Róbert tábori lelkész atya tartotta. December 25-én az iskolások a szentmise elején bemutatták betlehemes játékukat. Köszönöm nekik a felkészülést, valamint Farsang Attiláné Ilonkának a segítséget.

Köszönjük a hívek eddigi adományait templomunk rendbetételére. Továbbra is kérjük a kedves pázmándiakat és minden jószándékú embert, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák templomunkat, hiszen ez a templom mindenkié. Hálásan köszönjük!

2016-ban 5 jegyespár kötött szentségi házasságot, s 12 kisgyermek részesült a keresztség szentségében. Idén sajnos sok testvérünktől vettünk búcsút a temetőben, 13 férfitől és 16 nőtől. A tanévben 120 gyermek vesz részt hitoktatásban az iskolákban és az óvodában.

Egyházi gyűjtés 2016-ban 6 alkalommal volt, összesen 106.430 Ft értékben, amelyet továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalnak. Január 24-én 12.470 Ft, március 7-én a katolikus iskolák javára 20.860 Ft, április 24-én a menekültek javára 30.970 Ft gyűlt össze. Október 17-én a Péter fillér összege 14.230 Ft volt, október 25-én a missziós gyűjtés 15.240 Ft, november 24-én a Karitasz gyűjtés pedig 12.660 Ft.

2016-ban a templom felújítására összesen 5.255.400 Ft adomány gyűlt össze, amit nem tududnk elég hálásan megköszönni! Ebből névtelen adományozótól származik 3 millió forint, évközben a hívektől kaptunk összesen 1.517.400 Ft-ot, a Juló néni által beszedett összeg 118.000 Ft, a Kató által beszedett 33.000 Ft, a Vera néni által gyűjtött támogatás pedig 12.000 Ft volt. A „Mi templomunk napján” 575.000 Ft gyűlt össze. A fenti összeghez a köztársasági elnök úrtól kaptunk még 2.000.000 Ft-ot számlán lekötve, ez jelenleg 2.207.538 Ft már.

A templomi felújítással kapcsolatos eddigi, teljesített kiadások összesen 6.966.995 Ft-ra rúgnak. Ebből az EON földkábel a tervezett 302.035 Ft helyett végül 256.315 Ft lett, mert rövidebb volt a tényleges távolság, az Épfa Kft.-nek a tetőszerkezet megerősítéséhez faanyagra kifizettünk 419.640 Ft-t, az ehhez kapcsolódó daruzás munkadíja 40.000 Ft-ba került, a RIZOLIT Bt. (Igar Péter műszaki ellenőr) munkadíja 127.000 Ft-ot tett ki, a TÓ-Vill Bt.-nek a villanyszereléshez szükséges anyagokért fizettünk 163.500 Ft-ot, s kifizettük már a BAZALT Kft. kivitelező 1. részszámláját is, ami 5.960.500 Ft volt.

A jövő évi stóladíjak változtatásáról egyelőre nem kaptunk értesítést.

Az elmúlt évben, illetve években több család nem fizetett egyházi hozzájárulást. A hozzájárulás mértéke minimum 2500 Ft/ kereső, egyébként pedig a kereset 0.05 % -a. Van, aki ezt már 4-5 éve nem rendezi. Több hívő teljesen megtagadta a fizetést. Érdemes tudni, hogy szertartás kérése esetén visszamenőlegesen kérhető ez az összeg! A templomunk mindenkié, és azt csak az egyházi hozzájárulásokból tudjuk fenntartani, ezért kérjük szeretettel, ha tehetik, rendezzék elmaradásaikat! 1718 óta bizonyosan többször kellett áldozatot hozni elődeinknek is, hiszen átélt ez a templom már tűzvészt, háborúkat, természeti csapásokat. Most pedig ismét nagy segítségre szorul. Ilyen szép templom nincs a környéken, tegyünk érte, őrizzük meg az utókornak!

A plébánia hivatali ideje minden vasárnap a szentmisék előtt és után van itt a sekrestyében, egyéb esetekben a kiírt telefonszámokon bármelyik hivatalos személy elérhető.

Minden eseményről (temetés, keresztelő, esküvő, sírkőáldás, gyászmise) egyeztetés miatt mindig valamely hivatalos személy értesítendő. A telefonszámok megtalálhatók a templomban, a plébánia hirdetőtábláján.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen csekély dolgot tett a múlt évben egyházközségünkért, templomunkért, plébániánkért. Az önzetlen segítséget, amelyre mindig számíthatunk, ha szükséges. Köszönet az összes képviselő társamnak, akik szívükön viselik a feladataikat, és segítik munkájukkal az én munkámat.

Hálásak vagyunk Krisztián atyának papi munkájáért, hiszen mindig igyekszik a hívek segítségére lenni. A Jóisten adjon neki erőt további munkájához.

Minden kedves hívőnek kívánunk a Jóisten áldásában gazdag 2017-es esztendőt!

 

Hittanos tudnivalók:

Az idei évben is, mint mindig, a harmadik osztályos gyermekek készülnek a szentáldozásra. Ebben a tanévben újra bérmálás is lesz. Mindkét szentség felvételéhez szükséges azonban az a tudás, amely megalapozza a keresztény életet. Ezért kérem a szülőket és a gyermekeket egyaránt, hogy a szentmiséken való megjelenésről ne feledkezzünk el! Mivel csak akkor tanulunk meg valamit, ha azt sokszor gyakoroljuk, ahhoz, hogy a szentmisén való megjelenés szokássá váljék, igen fontos a kisgyermekek szentmisére hozatala, rosszabb esetben küldése. Persze a mai rohanó világban nem kis áldozat ez, de gondoljuk csak végig mennyi másra fordítunk ennél sokkal több időt! A rendszeres szentmisén való részvétellel tanulják meg gyermekeink, hogyan kell viselkedni a templomban, a közösségben, itt találkozhatnak a szertartás menetével, és megtapasztalhatják a közös imádság erejét is.

A bérmálkozásra készülő nagyobb gyermekeinknél fontos lenne az is, hogy kialakuljon a rendszeres lelkiismeretvizsgálat és a szentgyónás menete. Hiszen amikor kisiskolásként megtanuljuk a gyónást, akkor a bűneink nem olyan mértékűek, mint felnőtt korba lépő fiatalként. Sajnos ezt sokan elfelejtik. A szentmise elején lévő gyónás csak a bocsánatos (kisebb) bűneinket törli el, más bűnök alól nem ad feloldozást, ahhoz szűkséges a teljes gyónás is. Nem csak lelki életben kell fejlődni a szentségfelvételhez, hanem tudásban is, így mindkét esetben, az elsőáldozás illetve a bérmálkozás előtt is, vizsgázni fognak a gyermekek. Az alapvető tudás az imádságok és a tízparancsolat, amely kiegészül elsőáldozóink esetében a bűn, a bűnbocsánat, az Oltáriszentség alapításával, és ezek Jézussal való kapcsolatának ismeretével. Nagyobbak esetében hitünk tömör ismeretével az Ószövetségtől kezdve, Jézus életén át az Egyházunk ismeretéig. Ami nem kis feladat egyik esetben sem. Ehhez a tanórákon minden segítséget és tudást megpróbálok átadni, de szükséges lesz a kiadott anyagok otthoni forgatására, tanulására is. Ehhez és ebben kérem a szülők segítségét, amelyet előre is hálásan köszönök, hogy minden gyermek magabiztossá váljék hitének ismeretében.

Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2017. 05. 21. vasárnap!

A bérmálás időpontja: 2017. 04. 23. vasárnap!

Bérmaszülői feladatot csak az vállalhat, aki maga is meg van keresztelve, volt elsőáldozó, bérmálkozó, betöltötte a 16. életévét, valamint ha házasságban él, az egyházi, katolikus kötés legyen, és aki nem áll egyházi büntetés alatt. Ami azt jelenti, hogy akinek már volt egyházi házasságkötése és elvált, de jelenleg is új házasságban él, azt csak abban az esetben tudjuk elfogadni bérmaszülőnek, amennyiben az Egyházi Bíróság is érvénytelenítette korábbi házasságát. Ellenkező esetben az illető nem lehet bérmaszülő! A bérmaszülők és a megbérmáltak esetében is fontos, hogy aki nem helyben vette fel a szentségeket, annak igazolást kell hoznia az illetékes plébániáról. (Lásd: Egyházi Törvénykönyv keresztszülőkre vonatkozó paragrafusok: 872. kán. – 874. kán., bérmaszülőkre vonatkozó paragrafusok: 892. kán. – 893. kán.)

Halász Károlyné Kriszta világi elnök


' .