Intézmények

Egyházi hírek

Új folyam V./2. szám

A böjti időszak – keresztény szemmel!

Egyhazi hirekbe_1Mi is az a böjti idő melyről sokunknak van némi fogalma, de ezek nagyrészt már megkoptak vagy éppen már csak a cselekedeteink őrzik és talán sokszor már nem is azért készülünk a böjtre, mert tudatosan várjuk, hanem mert megszoktuk, húsvét előtt böjt van!

A nagyböjti idő A böjt a bűnbánat időszaka. Alkalom a lemondásra, az Istenhez történő közelebb kerülésre, a húsvétra való méltó felkészülésre, melynek része a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés. A bűnbocsánatra, vezeklésre utaló motívum a böjti időszakot felvezető hamvazkodás is.

Ma sokszor és sokan félreértelmezik a böjti időszak jelentését. Azt gondolják, hogy ennek a
40 napnak az ételektől való tartózkodást kell jelentenie, holott böjtölni nem elsődlegesen hús elhagyásával kell. A böjt klasszikus értelemben tartózkodás olyan dolgoktól, amelyek túl sok időt és energiát vesznek el tőlünk ahelyett, hogy azt önmagunk és az Istennel való kapcsolatunk rendezésére for­dí­ta­nánk. Mindenkinek végig kell gondolnia, hogy ebben a 40 napban mit von meg magától annak érdekében, hogy a felszabadult időt az Úristennel való kapcsolatának rendezésére vagy a másik emberrel való kapcsolatának rendbetételére fordítsa.

A böjt végén eljön virágvasárnap mellyel lezárul egy szakasz és megkezdődik a Nagyhét! Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja Nagyböjt hatodik vasárnapjával veszi kezdetét a nagyhét, amelyben napról napra kibontakozik és megjelenül Jézus Krisztus húsvéti misztériuma. Ennek a hétnek első vasárnapja Virágvasárnap, melyet más nyelvek a „pálmák vasárnapjának” is neveznek. Az ünnep tartalma Az Egyház ezen a napon is arra vállalkozik, hogy az üdvösségtörténet eseményeit megjelenítse, beleépítve azt a teológiát is, amelyet kétezer éves életével teremtett meg hozzá és belőle. Az események sokasága és a mondanivaló sokrétűsége miatt nem lehet egyszerűen meghatározni, hogy mit is ünneplünk ezen a napon. Jézus földi működésének végén fölmegy Jeruzsálembe, ahol messiásként fogadja a nép. Mi is hozsannázva vonulunk be a templomba, dicsőítjük Megváltónkat, majd az evangéliumban egészen a sírbatételig tekintünk előre a Nagyhétbe.

Virágvasárnap története: Első komoly emlékünk az ünnepről Eteria „Útinaplójában” található. Ebben az 1884-ben felfedezett kéziratban egy zarándoknő leírásából ismerhetjük meg a jeruzsálemi egyház IV. század végi ünneplését. A naplóból kiderül, hogy ezzel a nappal kezdődött meg Húsvét hete, amit a jeruzsálemiek Nagyhétnek neveztek. Déli egy órakor gyülekeznek a hívek az Olajfák hegyén álló templomban, az Eleonban, ott délután három óráig imádkoznak és énekelnek, majd fölmennek az Imbomonra, arra a helyre, ahonnan az Úr a mennybe emelkedett. Ott mindnyájan leülnek, csak a diakónusok maradnak állva. Délután öt óráig imádkoznak, énekelnek és olvasmányokat hallgatnak itt, akkor pedig felolvassák a jeruzsálemi bevonulásról szóló evangéliumot és hozsannát mondanak. Mindnyájan gyalog indulnak le az Olajfák hegyéről, fiatalok és öregek, gyerekek, szülők karon ülő gyermekeikkel, némelyiket nyakukban hozva mind ágakat tartanak, és úgy vezetik le a püspököt a hegyről, mint egykor az Urat. Antifónákat énekelnek egész úton, mindegyikre felelik: „Áldott, aki az Úr nevében jön.” Este, későn érkeznek meg az Anasztaziszba, ahol elvégzik a lucernáriumot, imádkoznak a keresztnél, majd elbocsátják a népet. Ez az egész ünnepélyes bevonulás délután van, miután délelőtt elvégezték mindazt a liturgiát, amit vasárnap szoktak, azzal a különbséggel, hogy nem a szokott módon, a feltámadás helyén, az Anasztaziszban gyülekeztek, hanem a Golgotán, a Martyriumban, onnét vonultak az Anasztaziszba. Jeruzsá­lem­ben a VII. és a XI. században is megtartják ezt a körmenetet, innen származik át először Perzsiába és Edesszába a VI. században, majd Konstantinápolyba a IX-X. században, végül pedig az egész keleti egyházba, bár itt pálmát sosem szenteltek. Nyugaton ezt a vasárnapot az első évezredben inkább a szenvedés jellegzi, ekkor olvassák a passiót, Nagy Szent Leó pápa (440-461) az Úr szenvedéséről ezen a napon tart beszédeket. Amint az egész nagyböjt összekapcsolódik a Húsvét vigíliáján történő keresztelésre való előkészülettel, úgy ez a vasárnap is jelentős szerepet tölt be a szentség vétele felé vezető úton. A gall és a hispán egyházakban ezen a vasárnapon fejezték be a keresztelendők előkészítését, megtanították nekik a hitvallást. Ennek átadása, a Traditio Symboli szigorúan szóban történt, nem volt szabad ugyanis az üldözések és az új tagok árulásától való félelem miatt leírni ezt. Ezen a napon néhány helyen elkezdték lenyírni és megmosni a keresztelendők haját, amiről captilavionak is nevezik az ünnepet. A VIII. században a katekumenátus intézménye megszűnt, ezzel Virágvasárnap jellegében is mind inkább előtérbe került a jeruzsálemi bevonulás motívuma. Körmenetet nyugaton először Szent Ambrus említ. A pálmaszentelés első nyoma a bobbioi Sacramentarium Gallicanumban található, a VIII. század körül együtt van tehát a teljes szertartás: pálmaszentelés és körmenet. A körmenetben pálmát vittek, mely a győzelmet jelenti. Szent Ágoston szerint ez Krisztus Urunknak a hálál és az ördög fölött aratott győzelmét szimbolizálja, valamint olajágat is vittek, ez a békére és irgalmasságra emlékeztetett. Hajdan Spanyol- és Franciaországban a pálma- és olajágakon kívül rudakra tűzött virágcsokrokat is szenteltek, amiről pascha floridumnak hívták ezt a vasárnapot.

Egyhazi hirekbe_2

A középkori magyar egyházakban is kellő fénnyel tartották meg ezt a szertartást. „A körmenet kiment arra a helyre, ahol az ágak megáldása történt.

Passió énekléséről: kezdetben még nem találunk említést erre vonatkozóan, később Rómában már a VIII. századtól megtaláljuk, a XV. századtól pedig kötelező a celebránsnak felolvasnia, vagy pedig elénekelnie a szenvedéstörténetet ezen a vasárnapon. 1570-ben, az Szent V. Piusz által kiadott Missale Romanumban a pálmaszentelés és a körmenet megtartására ad utasítást.

 

Templomunk felújításával kapcsolatban

Továbbra is várjuk a jó szándékú emberek segítségét, hiszen a munkálatok eléggé látványos ütemben történek, köszönhetően az időjárásnak, és nagyon sok tennivaló van ami menet közben tárul elénk. Hangsúlyozni szeretném az Egyházközség elnökeként, sajnos a munkálatokhoz anyagi támogatást nem tudtunk szerezni sem a Püspökség, sem pedig pályázatok által. Ezért, hogy minden biztonsággal elvégezhessünk (ami elő van irányozva) ahhoz az Egyházközség pénze nem elég, ezért kérjük nagyon nagy tisztelettel segítség munkánkat , hogy megmenthessük TEMPLOMUNKAT.    Hálásan Köszönjük!!!

 

A hit- és erkölcstan beiratkozásról

Minden éveben felmerül a kérdés a szülőkben vajon hová írassa gyermekét, hittanra vagy erkölcstanra? Úgy gondolom, hogy ilyenkor a legegyszerűbb ha felvonultatjuk mi lehet az előnye egyik vagy másik tudásnak. Téves az a felfogás, hogy hittanra csak az járhat aki megvan keresztelve. Mindenkit szívesen látunk/ látok a hittanórákon, felekezettől függetlenül, és kereszteléstől függetlenül is. Alsó tagozatban a hittanórák nagyrészt játékos foglalkozások, ahol a bibliai történeteket kézműveskedéssel, rajzokkal, dalokkal kiegészítve utazunk vissza az időbe, egészen harmadik osztályig. Itt tovább szőjük az eseményeket, hiszen aki hitbéli meggyőződésből íratja gyermekét hittanra, azok gyermeki ebben az évben járulhatnak szentáldozáshoz, melynek szerves része és feltétele az egyház életébe való belenövés a szentmiséken való részvétel által. Itt már egy kis tanulás és számonkérés is van, ami az alapvető imákat, és a hitünk „törvényeit”-tízparancsolatot illeti. Ter­mé­szetesen ezeket az órákon tanuljuk, hiszen a hittankönyvek felépítése is ezt a tematikát követi. Felső tagozaton a bibliai történetek kiegészülnek a történelmi eseményekkel és Jézus életének valamint az Egyháznak a születésével, történelmével, Szentek életével. Úgy gondolom ezek nem lehetnek haszontalan dolgok, ha csak a rohanó világunk igazán népszerű kvíz műsorait nézzük, vagy a középiskolai történelem, irodalom könyveket. Mert mind mind kitért az alább felsorol tanításokra. Ha pedig ez hasznunkra válhat akkor miért nem írathatnánk gyermekeinket olyan órára amely tudást adhat számára, játékos, később beszélgetős formába. Mivel azonban a hittan órák is órarendben vannak törvény által, így azok ugyan olyan módon látogathatók, mint egy iskolai matek vagy egyéb óra, sőt jegyet is kell kapjanak a diákok. Mindezek fényében döntsön mindenki lelkiismerete és legjobb tudása szerint.

 

Halász Károlyné Kriszta

Világi elnök- hitokatató

Egyházi hírek

Új folyam V./1. szám

Beszámoló a 2016-os évről

Egyhazi hirekbe_1Kedves híveink, mint azt tapasztalhatták, 2016-ban a vasárnapi szentmisék páros hónapban 11 órakor, páratlan hónapban 10 órakor kezdődtek, amit Önök rugalmasan követtek. Január hónapban rögtön az első vasárnap volt a vízszentelés. Szent Balázs püspök ünnepén az egyház Balázs áldásban részesítette a híveket. Február 14-én, hamvazószerdán kezdődött a böjti időszak. Nagyböjt pénteki napjain már igen kevesen, de keresztutat jártunk templomunkban, és nagypénteken kevesen, de a kálvárián is. Március 26-án a nagyszombati szertatást Kótai Róbert tábori lelkész atya celebrálta, a szertartást gyertyás körmenet zárta. Március 27-én, húsvétvasárnap az ünnepi szentmise után a plébániakertben a gyermekeknek tojáskeresés volt, ahol a legügyesebbek jutalomban részesültek. Május elsején vasárnap köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat, és áldásban részesültek a tűzoltóink. Május 24-én Pünkösd vasárnap reggelén keresztutat jártunk fent a Kálvárián. Május 29-én volt az Úrnapi körmenet, melyet Tallér Krisztián plébánosatyánk tartott. Június 5-én vasárnap volt az elsőáldozás ünnepe, ahol 10 kisgyermek járult először az Úr asztalához. Június 26-án együtt örülhettünk és ünnepelhettük Nagy Sándor atya újmiséjét, amely után jó hangulatban, agapé keretében késő délutánig beszélgettünk az atyával és családjával. Július 24-én az időskorúak szentmiséje és áldása volt, betegek kenetének kiszolgáltatásával Szent Anna ünnepéhez kapcsolódóan, majd a templom előtti téren a személygépkocsikat áldotta meg Krisztián atya. Augusztus 20-án Tallér Krisztián atya tartotta a szentmisét, ami az önkormányzat ünnepségével zárult. Augusztus 21-én együtt köszönthettük a gyémánt-, arany- és ezüst menyegzős párokat. Szeptember 7-én este hagyományosan szentmisével, rózsafüzér imádsággal, énekekkel köszöntöttük égi édesanyánkat. Szeptember 11-én Veni Sancte, tanévnyitó szentmise volt az iskolás gyermekeknek és fiataloknak, akik tanulmányaikhoz kérték a Szentlélek megerősítését. Szeptember 25-én kihelyezett szentmise keretében megszentelésre került a hegytetőn újra rendbe hozott Három Kereszt. Október hónapban felállványozták templomunkat, és elkezdődtek a felújítási munkálatok. November 1-jén, Mindenszentek ünnepén, a temetői Nagy Keresztnél emlékeztünk halottainkra. November 2-án, Halottak napján gyászmise volt elhunyt hozzátartozóink lelki üdvéért. December 10-ére hirdettük meg a „MI TEMPLOMUNK NAPJÁT”- amelyre mindenkit szeretettel vártunk, s a másnapi szentmisében ünnepeltük templomunk főbúcsúját. Nagyon hálásak vagyunk az összefogásért és az adományokért, amellyel a templomi felújítási munkálatok kivitelezését biztosítják. Hálásan köszönjük továbbá a fellépőknek, hogy ingyenesen vállalták a közreműködést, és így nagyon szép műsorokat láthattunk, hallhattunk. Az agapé után a gyermekek nagy örömére messze földről megérkezett a Mikulás is közénk. Köszönjük a felajánlott fenyőfákat, és a segítők áldozatos munkáját, amellyel ünneplőbe öltöztették templomunkat. December 24-én az éjféli szentmisét Kótai Róbert tábori lelkész atya tartotta. December 25-én az iskolások a szentmise elején bemutatták betlehemes játékukat. Köszönöm nekik a felkészülést, valamint Farsang Attiláné Ilonkának a segítséget.

Köszönjük a hívek eddigi adományait templomunk rendbetételére. Továbbra is kérjük a kedves pázmándiakat és minden jószándékú embert, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten támogassák templomunkat, hiszen ez a templom mindenkié. Hálásan köszönjük!

2016-ban 5 jegyespár kötött szentségi házasságot, s 12 kisgyermek részesült a keresztség szentségében. Idén sajnos sok testvérünktől vettünk búcsút a temetőben, 13 férfitől és 16 nőtől. A tanévben 120 gyermek vesz részt hitoktatásban az iskolákban és az óvodában.

Egyházi gyűjtés 2016-ban 6 alkalommal volt, összesen 106.430 Ft értékben, amelyet továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalnak. Január 24-én 12.470 Ft, március 7-én a katolikus iskolák javára 20.860 Ft, április 24-én a menekültek javára 30.970 Ft gyűlt össze. Október 17-én a Péter fillér összege 14.230 Ft volt, október 25-én a missziós gyűjtés 15.240 Ft, november 24-én a Karitasz gyűjtés pedig 12.660 Ft.

2016-ban a templom felújítására összesen 5.255.400 Ft adomány gyűlt össze, amit nem tududnk elég hálásan megköszönni! Ebből névtelen adományozótól származik 3 millió forint, évközben a hívektől kaptunk összesen 1.517.400 Ft-ot, a Juló néni által beszedett összeg 118.000 Ft, a Kató által beszedett 33.000 Ft, a Vera néni által gyűjtött támogatás pedig 12.000 Ft volt. A „Mi templomunk napján” 575.000 Ft gyűlt össze. A fenti összeghez a köztársasági elnök úrtól kaptunk még 2.000.000 Ft-ot számlán lekötve, ez jelenleg 2.207.538 Ft már.

A templomi felújítással kapcsolatos eddigi, teljesített kiadások összesen 6.966.995 Ft-ra rúgnak. Ebből az EON földkábel a tervezett 302.035 Ft helyett végül 256.315 Ft lett, mert rövidebb volt a tényleges távolság, az Épfa Kft.-nek a tetőszerkezet megerősítéséhez faanyagra kifizettünk 419.640 Ft-t, az ehhez kapcsolódó daruzás munkadíja 40.000 Ft-ba került, a RIZOLIT Bt. (Igar Péter műszaki ellenőr) munkadíja 127.000 Ft-ot tett ki, a TÓ-Vill Bt.-nek a villanyszereléshez szükséges anyagokért fizettünk 163.500 Ft-ot, s kifizettük már a BAZALT Kft. kivitelező 1. részszámláját is, ami 5.960.500 Ft volt.

A jövő évi stóladíjak változtatásáról egyelőre nem kaptunk értesítést.

Az elmúlt évben, illetve években több család nem fizetett egyházi hozzájárulást. A hozzájárulás mértéke minimum 2500 Ft/ kereső, egyébként pedig a kereset 0.05 % -a. Van, aki ezt már 4-5 éve nem rendezi. Több hívő teljesen megtagadta a fizetést. Érdemes tudni, hogy szertartás kérése esetén visszamenőlegesen kérhető ez az összeg! A templomunk mindenkié, és azt csak az egyházi hozzájárulásokból tudjuk fenntartani, ezért kérjük szeretettel, ha tehetik, rendezzék elmaradásaikat! 1718 óta bizonyosan többször kellett áldozatot hozni elődeinknek is, hiszen átélt ez a templom már tűzvészt, háborúkat, természeti csapásokat. Most pedig ismét nagy segítségre szorul. Ilyen szép templom nincs a környéken, tegyünk érte, őrizzük meg az utókornak!

A plébánia hivatali ideje minden vasárnap a szentmisék előtt és után van itt a sekrestyében, egyéb esetekben a kiírt telefonszámokon bármelyik hivatalos személy elérhető.

Minden eseményről (temetés, keresztelő, esküvő, sírkőáldás, gyászmise) egyeztetés miatt mindig valamely hivatalos személy értesítendő. A telefonszámok megtalálhatók a templomban, a plébánia hirdetőtábláján.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen csekély dolgot tett a múlt évben egyházközségünkért, templomunkért, plébániánkért. Az önzetlen segítséget, amelyre mindig számíthatunk, ha szükséges. Köszönet az összes képviselő társamnak, akik szívükön viselik a feladataikat, és segítik munkájukkal az én munkámat.

Hálásak vagyunk Krisztián atyának papi munkájáért, hiszen mindig igyekszik a hívek segítségére lenni. A Jóisten adjon neki erőt további munkájához.

Minden kedves hívőnek kívánunk a Jóisten áldásában gazdag 2017-es esztendőt!

 

Hittanos tudnivalók:

Az idei évben is, mint mindig, a harmadik osztályos gyermekek készülnek a szentáldozásra. Ebben a tanévben újra bérmálás is lesz. Mindkét szentség felvételéhez szükséges azonban az a tudás, amely megalapozza a keresztény életet. Ezért kérem a szülőket és a gyermekeket egyaránt, hogy a szentmiséken való megjelenésről ne feledkezzünk el! Mivel csak akkor tanulunk meg valamit, ha azt sokszor gyakoroljuk, ahhoz, hogy a szentmisén való megjelenés szokássá váljék, igen fontos a kisgyermekek szentmisére hozatala, rosszabb esetben küldése. Persze a mai rohanó világban nem kis áldozat ez, de gondoljuk csak végig mennyi másra fordítunk ennél sokkal több időt! A rendszeres szentmisén való részvétellel tanulják meg gyermekeink, hogyan kell viselkedni a templomban, a közösségben, itt találkozhatnak a szertartás menetével, és megtapasztalhatják a közös imádság erejét is.

A bérmálkozásra készülő nagyobb gyermekeinknél fontos lenne az is, hogy kialakuljon a rendszeres lelkiismeretvizsgálat és a szentgyónás menete. Hiszen amikor kisiskolásként megtanuljuk a gyónást, akkor a bűneink nem olyan mértékűek, mint felnőtt korba lépő fiatalként. Sajnos ezt sokan elfelejtik. A szentmise elején lévő gyónás csak a bocsánatos (kisebb) bűneinket törli el, más bűnök alól nem ad feloldozást, ahhoz szűkséges a teljes gyónás is. Nem csak lelki életben kell fejlődni a szentségfelvételhez, hanem tudásban is, így mindkét esetben, az elsőáldozás illetve a bérmálkozás előtt is, vizsgázni fognak a gyermekek. Az alapvető tudás az imádságok és a tízparancsolat, amely kiegészül elsőáldozóink esetében a bűn, a bűnbocsánat, az Oltáriszentség alapításával, és ezek Jézussal való kapcsolatának ismeretével. Nagyobbak esetében hitünk tömör ismeretével az Ószövetségtől kezdve, Jézus életén át az Egyházunk ismeretéig. Ami nem kis feladat egyik esetben sem. Ehhez a tanórákon minden segítséget és tudást megpróbálok átadni, de szükséges lesz a kiadott anyagok otthoni forgatására, tanulására is. Ehhez és ebben kérem a szülők segítségét, amelyet előre is hálásan köszönök, hogy minden gyermek magabiztossá váljék hitének ismeretében.

Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2017. 05. 21. vasárnap!

A bérmálás időpontja: 2017. 04. 23. vasárnap!

Bérmaszülői feladatot csak az vállalhat, aki maga is meg van keresztelve, volt elsőáldozó, bérmálkozó, betöltötte a 16. életévét, valamint ha házasságban él, az egyházi, katolikus kötés legyen, és aki nem áll egyházi büntetés alatt. Ami azt jelenti, hogy akinek már volt egyházi házasságkötése és elvált, de jelenleg is új házasságban él, azt csak abban az esetben tudjuk elfogadni bérmaszülőnek, amennyiben az Egyházi Bíróság is érvénytelenítette korábbi házasságát. Ellenkező esetben az illető nem lehet bérmaszülő! A bérmaszülők és a megbérmáltak esetében is fontos, hogy aki nem helyben vette fel a szentségeket, annak igazolást kell hoznia az illetékes plébániáról. (Lásd: Egyházi Törvénykönyv keresztszülőkre vonatkozó paragrafusok: 872. kán. – 874. kán., bérmaszülőkre vonatkozó paragrafusok: 892. kán. – 893. kán.)

Halász Károlyné Kriszta világi elnök

Egyházi hírek

Új folyam IV./10. szám

Egyhazi hirekMi­se­rend:

október hó – 11 óra

november hó – 10 óra

November 1-jén a temetői szertartás délután 16 órakor lesz. November 2-án a halottak napi szentmise délután 17 órakor kezdődik.

Templomunk külső vakolatának felújítási munkálatai már mindenki számára látható szakaszba érkeztek, köszönet a sok háttérben zajló előkészületért mindazoknak, akik ezen fáradoztak és fáradoznak továbbra is, hogy a munka biztonságosan kivitelezhetővé váljék. Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen csekély adománnyal is, de hozzájárultak a munkálatokhoz, ami nem kevés pénzbe fog kerülni, és sajnos az Egyházközségnek nincs arra lehetősége, hogy ezt önállóan fedezni tudja. Ezért szeretettel kérünk továbbra is minden jószándékú pázmándit és nem pázmándit is, hogy amennyiben tudja, támogassa munkánkat, hogy a falu ékét, a település szívét jelentő templomot megőrizhessük unokáink számára is. Sajnos az már bizonyossá vált, hogy helyben lakó plébánosunk belátható időn belül már nem lesz, de nem hagyhatjuk, hogy ez a gyökereiben is katolikus közösség, az a hely, amelyet a Jezsuita atyák ránk hagyományoztak, a semmibe vesszen. Most van helye, ideje az összefogásnak, különösen azért is, mivel településünk a jövő évben nemcsak a falu fennállásának nevezetes jubileumát, de a templom fennállásának 300. éves évfordulóját is ünnepli majd.

A templom megmentésére hívtuk létre „a mi TEMPLOMUNK napját” melyre ezúton is szeretettel hívunk mindenkit december 10-én du. 14 órától a nyitott templomba és a plébániára, ahol is egy támogatói jegy megvásárlásáért cserébe meleg étellel, itallal és sok színes programmal várjuk a kicsiket, nagyokat, fiatalokat és időseket egyaránt.

A MUNKÁLATOK A SZENTMISÉK RENDJÉT NEM BEFOLYÁSOLJÁK!

 

Hittanos tudnivalók

Az idei évben is, mint mindig, készülnek a harmadik osztályos gyermekek a szentáldozásra. Ebben a tanévben újra bérmálás is lesz. Mindkét szentség felvételéhez szükséges azonban az a tudás, amely megalapozza a keresztény életet. Ezért kérem a szülőket és a gyermekeket is, hogy a szentmiséken való megjelenésről ne feledkezzünk el. Mivel egy szokás csak akkor alakul ki, ha azt többször is teljesítjük, csak akkor tanulunk meg valamit, ha azt sokszor gyakoroljuk, hogy a gyakorlat, jelen esetben a szentmisén való megjelenés, szokássá válhassék, igen fontos a kisgyermekek szentmisére való hozatala, rosszabb esetben küldése. Persze a mai rohanó világban nem kis áldozat ez, de gondoljuk csak végig, mennyi másra fordítunk ennél sokkal több időt! A rendszeres szentmisén való részvétellel tanulják meg gyermekeink, hogyan kell viselkedni a templomban, a közösségben, itt találkozhatnak a szertartás menetével, és megtapasztalhatják a közös imádság erejét is.

A bérmálkozásra készülő nagyobb gyermekeinknél fontos lenne az is, hogy kialakuljon a rendszeres lelkiismeretvizsgálat és a szentgyónás menete. Hiszen amikor kisiskolásként megtanuljuk a gyónást, akkor a bűneink nem olyan mértékűek, mint felnőtt korba lépő fiatalként. Sajnos ezt sokan elfelejtik. A szentmise elején lévő gyónás csak a bocsánatos (kisebb) bűneinket törli el, más bűnök alól nem add feloldozást, ahhoz szűkséges a teljes gyónás is.

Nemcsak lelki életben kell fejlődni a szentségfelvételhez, hanem tudásban is, így mindkét esetben, az elsőáldozás, illetve a bérmálkozás előtt is vizsgázni fognak a gyermekek. Az alapvető tudás az imádságok és a tízparancsolat, amely kiegészül elsőáldozóink esetében a bűn, a bűnbocsánat, az Oltáriszentség alapításával és annak Jézussal való kapcsolatának ismeretével. Nagyobbak esetében hitünk tömör ismeretével az Ószövetségtől kezdve, Jézus életén át az Egyházunk ismeretéig. Ami nem kis feladat egyik esetben sem. Ehhez a tanórákon minden segítséget és tudást megpróbálok átadni, de szükség lesz a kiadott anyagok otthoni forgatására, tanulására is. Ehhez, és ebben kérem a szülők segítségét, amelyet előre is hálásan köszönök, hogy minden gyermek magabiztossá váljék hitének ismeretében.

Az elsőáldozás tervezett időpontja: 2017. 05. 21. vasárnap!

A bérmálás tervezett (általunk kért, de Püspöki jóváhagyás kell hozzá) időpontja: 2017. 04. 23. vasárnap!

A plébánia hivatalos ügyfélfogadása november 1-től megváltozik, a megszokott péntek délutáni időt a rosszabb időjárás és a korai sötétedés miatt tavaszig szüneteltetjük. Helyette vasárnap a szentmisék előtt és után 1 órával lehet hivatalos ügyeket intézni a sekrestyében, illetve egyéb esetben a kiírt telefonszámok bármelyike hívható! Megértésüket köszönjük!

Itt hívnánk fel a figyelmet arra is, hogy akinek az egyházi hozzájárulásban elmaradása van, év végéhez közeledvén, lehetőségeihez mérten szíveskedjék rendezni azt.

Hálásan köszönjük!

Halász Károlyné, világi elnök

Egyházi hírek

Új folyam IV./8–9. szám

Egyhazi hirekMi­se­rend:

szeptem­ber hó – 10 óra

október hó – 11 óra

Híreinket visszatekintéssel kezdve elmondhatjuk, hogy augusztus bővelkedett az eseményekben. Ebben a hónapban volt Nagy­boldogasszony ünnepe és Államalapító Szent István királyunk ünnepét is e hónapban ültük.

Augusztus 21-ére hívtuk és vártuk sok-sok szeretettel a 60., 50. és 25. házassági évfordulójukat ünneplő párokat, hogy Plébános atyánk áldásával Isten előtt megerősítve eddigi fogadalmukat, még sok-sok boldog évet tölthessenek családjaik körében. „Ezek a számok igen sokat mondanak, példaként állhatnak a mai fiatalok számára, akik úgy gondolják, Isten nélkül is lehet élni, Isten áldása nélkül képzelik el házasságaikat, ahol nem fontos az egymás iránti tisztelet. Ezek a számok, és velük együtt Önök is világító jelek arra, hogy az Isten előtt egymásnak tett fogadalom igenis járható, élhető, felvállalható életút. Köszönöm, hogy elfogadták az Egyházközség meghívását, és ezáltal láthatóvá teszik, hogy Isten áldásával kimondott szavaiknak milyen hosszan tartó ereje és súlya van. Kívánok az Egyházközség és a magam nevében is Önöknek még legalább annyi szép pillanatot, amelyet Isten eddig megadott. Isten áldása kísérje Önöket, családjaikat ezen az úton. Tisztelet azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni, de lélekben velünk ünnepelnek” – mondta köszöntőjében Halász Károlyné világi elnök.

A párok, akikre tisztelettel felnézhetünk:

 

Gyémánt menyegzőjüket ünneplik:

Nyárai István – Zsilovits Anna

Lukács István – Csurgó Gizella

Schlaghammer Lukács – Sörös Teréz

 

Arany menyegzőjüket ünneplik:

Farsang Imre – Nagy Erzsébet Anna

Sárközi Péter – Simon Anna Mária

Péhm György – Lukács Éva

Csurgó Péter – Orisek Gizella

Szabó József – Treuer Mária

 

Ezüst menyegzőjüket ünneplik:

Köllő József – Nagy Erika

Godó Imre – Majdán Éva

Kratancsik Gyula – Vagyóczki Erika

Erdő Zoltán – Becske Zita

Tóth Tivadar – Farsang Andrea

Szabó Tamás Péter – Csurgó Márta

Takács János – Lázi Katalin

Kutai Tibor – Kiss Ildikó

 

Szeptember 7-én este 18-tól 20 óráig a hagyományos Mária köszöntőre vártunk mindenkit. A Szűzanyát szentmisével, imádsággal, elmélkedéssel és gyönyörű Mária énekeinkkel köszöntöttük.

Szeptember 11-én Veni Sancte tanévnyitó szentmisére vártuk a gyermekeket és szüleiket.

 

Szeptember 25-én kihelyezett szentmise keretében került sor a megrongálódott és most újra teljességében felállított kereszt, keresztek megáldására.

 

Október 7-én ünnepeljük Rózsafüzér Királynőjének ünnepét. 1571. október 7-én volt a lepantói csata, amely a törökök és a keresztény seregek között zajlott. A csata tétje nem kevesebb volt, mint az, hogy a törökök ellenőrzésük alá tudják-e vonni az Adriai-tengert, ezáltal szabad utat nyernek-e Itália, majd Európa belseje felé. Az ütközet jelentőségével tisztában volt Szent V. Piusz pápa is, aki kápolnájában a rózsafüzért imádkozta. Amikor néhány nap múlva jelentették a pápának a győzelem hírét, rákérdezett, hogy melyik órában történt a keresztények diadala. A győzelem órája pontosan megegyezett azzal az órával, amikor V. Piusz a rózsafüzért imádkozta, s ez bizonyosságot adott mindenkinek, hogy a keresztény seregek sikere nem a véletlen műve, hanem a Szűzanya segítségével következett be. Ezért V. Piusz pápa elrendelte a Rózsafüzér Királynőjének ünnepét, sőt a katolikus egyházban hagyománnyá vált, hogy október a rózsafüzér hónapja.

Egyházi hírek_2

Október 8-án van Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Szent István királyunk halála előtt a koronát és az országot a Szűzanyának ajánlotta. XIII. Leó pápa 1896-ban, a millennium évében külön ünnepet engedélyezett. Ezen a napon ünnepeljük azt az örömteli tényt, hogy Mária országa vagyunk. Ahogyan a Szűzanya Lepantónál megsegítette a kereszténység védelmére kelt seregeket, ugyanúgy a magyarokat is mindig megsegítette a kereszténység védelmében. Ehhez az ünnephez kapcsolódóan szentelték fel templomunkat, így tehát október második vasárnapján, Mária neve napjához legközelebb eső vasárnapon üljük templombúcsúnk ünnepét.

A búcsú ó-török származású magyar szó: „felmentés, bűnbocsánat” jelentést is magába foglalt, amely a középkortól kezdve a magyarban „búcsújárás, vallási ünnep” jelentéssel egészült ki. A búcsú helyi egyházi ünnep. A katolikus templom oltárképén levő szentnek az ünnepe, vagyis a falu (egyházközség) védőszentjének ünnepe. Az ünnephez legközelebb eső vasárnapon szokták tartani, ilyenkor vendégségbe szokták hívni a távolabb lakó rokonokat. A szentmisén résztvevők, gyónók és áldozók teljes búcsút nyernek, azaz bűnbocsánatot, isteni kegyelmet. Erősen hívő, szenvedő emberek csodatételben is bíznak. A búcsús vásárban pedig ajándékba szentképet, (olvasót) rózsafüzért, krumplicukrot vettek.

Mi a búcsú az Egyház tanítása szerint?

A búcsú az Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó, ideigtartó büntetések elengedése, melyet a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat önmaga számára vagy az elhunytak javára – olvashatjuk VI. Pál pápa apostoli konstitúciójában a búcsúkról.

Hogy az Egyház e tanítását és gyakorlatát megérthessük, tudnunk kell, hogy a bűnnek kettős következménye van. A súlyos bűn egyrészt megfoszt az Istennel fönnálló közösségtől, és ezért alkalmatlanná tesz az örök életre, és az ettől való megfosztottság „az örök büntetés”. Másrészt minden bűn, még a legkisebb is, a teremtményekhez való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a tisztulást, akár itt a földön, akár a halál után, az úgynevezett purgatóriumban (tisztítótűz, tisztítóhely). E tisztulás szabadít meg attól, amit „ideigtartó büntetésnek” nevezünk. E kétféle büntetést nem szabad valamiféle bosszúnak tartani, mellyel Isten az embert kívülről sújtja, hanem nagyon is a bűn természetéből származó valóságként kell fölfogni.

A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló közösség helyreállítása (a szentgyónásban) magával hozza a bűn örök büntetéseinek elengedését. Az ideigtartó büntetések azonban megmaradnak, ez az úgynevezett „tisztítótűz”.

A búcsúkkal ezektől az ideigtartó büntetésektől szabadulhatunk meg, illetve mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra, ezáltal megnyitva nekik az utat a mennyországba. Azaz: saját magunk, vagy egy elhunyt szerettünk számára a tisztítótűzben való szenvedést „rövidíthetjük meg” (részleges búcsú), akár a teljes elengedésig (teljes búcsú).

Hogyan lehet teljes búcsút nyerni?

A teljes búcsú elnyeréséhez el kell végezni a búcsúval ellátott cselekményt (ez esetünkben a templombúcsú ünnepén a templomunkban bemutatott szentmisén való részvétel), és teljesíteni kell három föltételt: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára. Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is.

Ha nincs meg ez a teljes fölkészültség, vagy nem teljesülnek a mondott föltételek, a búcsú csak részleges lesz.

A három föltételt teljesíteni lehet az előírt cselekmény elvégzése előtt vagy után akár több nappal is; helyes azonban, hogy a szentáldozás és az imádság a Szentatya szándékára azon a napon történik, amelyen az előirt cselekedeteket elvégezzük. Fontos tudni, hogy egy napon csak egy teljes búcsút lehet elnyerni. A Szentatya szándékára történő imádkozás föltételeinek teljesen eleget teszünk, ha elmondunk a Szentatya szándékára egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet. A híveknek azonban módjukban áll bármi más imádságot mondani a Szentatya szándékára, kinek-kinek a Szentatya iránti egyéni áhítata és tisztelete szerint.

 

(A Katolikus Egyház Katekizmusa alapján)

 

Egyházi hírek

Új folyam IV./6–7. szám

Egyhazi hirekMiserend:

július 10 óra

augusztus 11 óra

Július 24-én a 10 órakor Szent Anna, a Boldogságos Szűz Édesanyjának ünnepéhez kapcsolódóan a betegek szentségét vehetjük fel a szentmisében.

Szent Annáról és férjéről Joachimról mi keresztények is igen keveset tudunk. Az újszövetségi szent könyvek semmit nem mondanak a Boldogságos Szűz Mária szüleiről. Egy 2. századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, apját Joachimnak hívták, és a két név jelentése figyelmet érdemel, mert Anna annyit tesz: kegyelemmel áldott, Joachim pedig: Isten megvigasztal. A legenda elbeszélése szerint Szent Anna szüleit Stolanusnak és Emerenciának hívták és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joachimnak lett a felesége, s mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. Húsz éve éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat három részre osztották: egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Joakimnak és feleségének Annának 20 évig nem születhetett gyermeke. Joachhim gyermektelenségét bűnei büntetésének tulajdonították, mígnem álmában megjelent Isten angyala, aki megígérte számára egy gyermek születését és azt is elmondta, hogy e gyermeket Máriának kell hívni. Azt is elmondta, hogy a gyermek már fogantatásától kedve telve lesz Szentlélekkel.

Anna az ígéret szerint megfogant és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Joachim ezután hamarosan meghalt. Anna másodszor is férjhez ment, egy Kleofás nevű férfihoz, kitől ismét lánya született, és azt is Máriának nevezték. Kleofás halála után Anna harmadszor is férjhez ment egy Salamon nevű férfihoz, akitől újra leánygyermeket szült, és e harmadik lányt is Máriának nevezték el.

A legenda azt is tudja, hogy Anna még élt, amikor a Szent Család Nagy Heródes halála után visszatért Egyiptomból, és megláthatta a kicsi Jézust. Lelkét angyalok vitték Ábrahám kebelére, s mikor az Úr Jézus fölment a mennybe, őt is a mennyországba vitték.

Forrás: Diós István Szentek élete c. műve

A betegek szentségét hivatalosan templomainkban februárban szolgáltatják ki a Betegek világnapján. Nálunk Pázmándon azonban már hagyománnyá vált, hogy Szent Anna ünnepnapján vehetjük fel e szentséget.

A betegek szentsége, amelyet sokan azonosítanak a szent útravalóval és ezért elutasítják annak felvételét, mondván az csak a haldoklóknak kell. A betegek kenete nem a halálra készíti fel az embert, hanem a betegségben az elhagyatottság, az erő elvesztésében kíván Krisztus a beteg mellé állni és segítségére sietni. A Krisztus utáni időben az első keresztények maguk vittek olajat a templomba ahol a pap/püspök megszentelte, evvel az olajjal a betegek magukat naponta többször is megkenték gyógyulást és erősítést várva, Jézustól és rajta keresztül az Istentől is. A szentséget valójában a középkorban kezdték el a haldoklók szentségének nevezni, miután ebben a korban lett a „bűn-bánat” (Gyónás) a keresztények sajátja. Mivel a bűnbánat gyakran halálig tartó vezeklést kívánt, legtöbbször csak a halálos ágyon kérték a betegek. Kialakult az a gyakorlat, hogy a bűnbánat szentségét együtt szolgáltatták ki a betegek szentségével, így vált e szentség utolsó kenetté. Jézus maga kéri: „Gyógyítsatok betegeket!” (Mt 10,8), valamint Ő ígéri: „Nevemben…betegekre teszik a kezüket és azok meggyógyulnak” (Mk 16,17-18).

Egyházi hírek_2 másolata

A betegek kenetének első leírása Szent Jakab apostol levelében található: „Beteg valaki köztetek? Hívassa az egyház papjait, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr megkönnyíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer.” (Jak 5,14-15)

A betegek kenetét kérhetik tehát mindazok, akik állandó betegséggel küzdenek, akik kezelésre járnak, műtétre készülnek, és nemcsak idősek, hanem a fiatalok is, akár a gyermeket hordozó anyák szülés előtt, vagy a kisgyermekek, akik például mandulaműtétre készülnek. Mert ez egy segítő szentség.

Halászné Kriszta

Hitoktató

Egyházi hírek

Új folyam IV./5. szám

Egyhazi hirekMiserend: június hó 11 óra

Június 5-én templomunkban a szentmise keretében lesz az elsőáldozás szép ünnepe, a kisgyermekek szorgalmasan készülnek, imáitokba ajánljuk őket és családjaikat.

Június 11-én szenteli pappá Nagy Sándort – falunkhoz szülei és nagyszülei, valamint itt élő rokonai révén igen kötődő diakónust – Erdő Péter Esztergomi bíboros, prímás érsek. Sándor atya egyik első szentmiséjét falunkhoz való kötődése miatt itt fogja bemutatni, amelynek mi nagyon örülünk. Így Június 26-án délelőtt 11 órakor Sándor atya újmiséjén vehetünk részt, kérjük Isten áldását az elkövetkező szép feladatainak betöltéséhez. Sándor atyáról alább olvashatnak.

Az idei évben ismét megszervezzük a hittantábort a gyermekek számára, amely július 11-től 15-éig tart majd, s amelynek díja 10.000 Ft lesz. Jelentkezni személyesen és telefonon lehet dr. Noske Richárdnénál vagy Halász Károlynénál (az iskolában is) és Darabos Ferencnénél.

Mentsük meg templomunkat! című kiáltványunk hamarosan minden pázmándi postaládába megérkezik. A templomfelújítással kapcsolatosan szeretnénk a híveknek tájékoztatást adni arról, hogy a kiírt pályázaton nem tudtunk indulni, mivel öt éven belül már kaptunk ebből a forrásból. Sajnos nincs újabb pályázati lehetőség, ezért nagyon kérjük a híveket, pázmándi jó szándékú embereket, segítsenek megmenteni templomunkat! Bármilyen csekély segítséget hálásan köszönünk!

Fontos évszám lesz a 2017-es. 1517-ben, tehát jövőre éppen 500 éve említi először okleveles forrás a falut, amely amúgy már legalább 1000 éves; de 2000 éve, sőt sokkal korábban is település állt itt. 2018-ban pedig immár 300 éve lesz annak, hogy Cserkó István, a jezsuita rend komáromi házfőnöke felszentelte a templomunkat.

Források már Mátyás király idejében is említik a községet. Vélhetően ebből az időből származnak a templom tornyának támívei. A torony alsó kétharmada még eredeti középkori építmény. A befalazott, kőkeretes ablakokat az 1963-64-es műemléki felújításon bontották ki. Ennyi maradt meg a középkori településből, amelyet a kivonuló törökök felgyújtottak. A jezsuita atyák felvidéki birtokaikról újratelepítették a falut, és felépítették a ma is látható templomot. Falunk évszázadokon át megőrizte, karban tartotta templomát. Ez a feladat most ránk hárul, és szeretnénk befejezni a megkezdett munkát. Külső segítségre, pályázati lehetőségre nem számíthatunk, ezért kérjük a falu, minden pázmándi vagy Pázmándot ismerő és szerető jó szándékú ember segítségét.

Felajánlásaikat személyesen vagy az alábbi számlaszámon fogadjuk: Pázmánd RK. Plébánia CIB: 10700093-69393943-51100005

Hozzájárulásaikat Plébánia Képviselő Testülete nevében hálásan köszöni Tallér Krisztián plébános és Halász Károlyné világi elnök.

Bemutatkozás

Nagy Sándornak hívnak. Édesanyám, Hegyi Gizella révén kötődöm Pázmándhoz, aki a községben született. Gyermekkorom nyári szüneteit itt töltöttem nagyszüleimnél. Őket a legtöbben Hegyi Laci bácsiként és Panni néniként ismerik. 1984. szeptember 1-jén születettem Bu­da­pesten. Édesanyám mechanikai és elektronikai műszerész, Édesapám pedig szobafestő-mázoló és könnyűgépkezelő, jelenleg rokkantnyugdíjas. Szüleim mindketten siketek. Egyedüli gyermekük vagyok. Budapest XV. kerületében, Újpalotán nőttem fel, és a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébá­niáról származom.

Bemutatkozás

Az Ady Endre Gimnáziumban érettségiztem 2003-ban. A középiskola befejezése után az ELTE Természettudományi Karán folytattam tovább tanulmányaimat biológus hallgatóként. Képzésemet idegtudományi szakirányon fejeztem be 2009-ben.

Gyermekkoromtól kezdve jártam hittanra. Rendszeresen ministráltam. Több évig a pestújhelyi gitáros énekkarban is szolgáltam. Idővel ministráns-vezető, egyházközségi képviselőtestületi tag, majd lelkipásztori munkatárs is lettem.

Mékli Attila és Molnár Béla atyák hite, személyes példája és barátsága meghatározó volt hivatásomnak alakulásában. Nagyon sokat köszönhetek a jezsuitáknak is; lelkigyakorlataik és különféle programjaik nagyban segítették hitemnek elmélyülését. Egy dobogókői lelkigyakorlat során született meg bennem a döntés, hogy pap szeretnék lenni. Ezek után, 2010-ben kértem felvételemet az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papnövendékei közé, s tavaly, 2015. június 13-án szentelt diakónussá Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr az Esztergomi Bazilikában. Féléves lelkipásztori gyakorlatomat a Budapest-Újpesti Egek Királynéja Főplébánián végeztem.

Pázmándhoz fűződő emlékeim és családi szálaim miatt egyik újmisémet hálaadásul itt szeretném bemutatni. A szentmise 2016. június 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik, amelyre szeretettel hívok mindenkit! Hálával gondolok mindazokra, akik imával, szeretettel és figyelemmel kísérték eddigi utamat. S kérem, továbbra is imádkozzanak értem, hogy az Úr hűséges szolgája lehessek!

Egyházi hírek

Új folyam IV./4. szám

Pazmandi templom_joMiserend: május hó 10 óra

Május 22-én vasárnap NEM LESZ SZENTMISE! Helyette május 21-én (szombat) du. 17.30-kor lesz szentmise templomunkban, ami egyenértékű a vasárnapi szentmisével.

Május hónap bővelkedik ünnepekkel a keresztények számára, idén a hónap közepére esik Pünkösd ünnepe. Pünkösd a Szentlélek eljövete­lének ünnepe a húsvét utáni 50. napon, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja is. A húsvéti idő a pünkösdöt követő szombattal ér véget és kezdetét veszi az évközi idő. Pünkösd ünnepe sokak számára egyet jelent a zarándoklattal, nem is messzebb, mint Erdélybe a Babba Máriához, Csíksomlyóra veszik útjukat évről-évre a pázmándiak is, hogy részt vehessenek a csodálatos Csíksomlyói búcsúban, ami a magyarságunkat és kereszténységünket is egybefonja. Teszik ezt ma nemzetünkből több tízezren azért, hogy elvigyék lelki fáradtságukat, terheiket, bűneiket és várják a Boldogasszony segítségét. Teszik azért is, mert aki egyszer is érezte a Csíksomlyói búcsú áhítatát, az tudja és megérti, hogy mit is vesztettünk mi magyarok Trianonnál, megérti, hogy a vallásos és a világi élet nem különválasztható egymástól. Aki pedig egyszer is átélhette ezt a csodát, annak szíve bizony mindig visszavágyik oda.

Pünkösd után május utolsó vasárnapján lesz Úrnapja, Krisztus Tes­tének és Vérének ünnepe, a szentmise végén a szokásos útvonalon ha­lad a körmenet! Május­ban készülnek a kis első áldozók is az Úr Jézussal való találkozásra, ezért minden héten hétfőn 14.30-15.30-ig várjuk őket felkészítésre a templomban, a szülői értekezleten megbeszéltek alapján. Az első alkalom május 2-án lesz.

Az első áldozás ünnepére pedig június 5-én kerül sor. A gyermekek, szülők és hozzátartozók számára a szentgyónás június 3-án este 17.30-tól kezdődik! Vasárnap reggel a plébánián gyülekeznek a gyermekek. A szentmise végén a plébánia udvarra az atya vezetésével mennek át, ahol elfogyasztják a szeretet reggelit! Kérjük a szülőket, hozzátartozókat a plébánia kapujában várakozzanak ezen idő alatt, ajándékaikat csak a reggeli után adják át! Megértésüket előre is köszönjük!

Hálásan köszönjük a pázmándiak adakozását, összefogását templomunk érdekében, azonban szeretettel kérjük, legyenek türelemmel, mert most a munkálatok a háttérben zajlanak és még nem láthatók, de hamarosan látványos formát öltenek. Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Bemutatkozik a pedagógiai szakszolgálat

Új folyam IV./3. szám

 

Bemutatkozik a pedagógiai szakszolgálatIntézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye Gárdonyban, a Kossuth utca 19. szám alatt található.

Ellátási körzetünkbe a következő települések tartoznak:

Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Szabadegyháza, Vereb, Velence, Zichyújfalu.

A tagintézményben dolgozó felkészült szakemberek – pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus, konduktor – biztosítják a következő feladatok ellátását:

 • l gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és
 • gondozás
 • fejlesztő nevelés
 • szakértői bizottsági tevékenység
 • nevelési tanácsadás
 • logopédiai ellátás
 • konduktív pedagógiai ellátás
 • gyógytestnevelés
 • iskola-, óvodapszichológiai ellátás koordinálása
 • kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásának koordinálása

Terápiáink:

 • Iskolára felkészítés
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Meseterápia
 • Művészet terápia
 • Báb és egyéb játékterápia
 • Drámaterápia
 • Relaxáció
 • Alapozó terápia
 • Szenzoros Integrációs Terápia
 • Sindelár terápia
 • Állatasszisztált terápia (ló)
 • Beszédindítás

Várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat és gyermekeket/fiatalokat 0-23 éves kor között.

Intézményünkben fejlesztő eszközök is kölcsönözhetők térítésmentesen. Az eszközök elérhetőek szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt.

Pszichológusunk a Kempelen Farkas Tagiskola megkeresésére 2016. február hónapban esetmegbeszélő napot tartott, melynek alkalmával, a pedagógusokkal együttműködve próbáltak megoldást találni a magatartás problémával küzdő gyermekek viselkedésének kezelésére.

 

Elérhetőségeink:

2484 Gárdony, Kossuth L. u. 19. Tel.: 22/589-572

Egyházi hírek

Új folyam IV./3. szám

Böjtben a templomról

Böjtben a templomról_2A pázmándiak és a Pázmándra látogatók is bizonyára megegyeznek abban, hogy a falu központjának legjelentősebb épülete a majd háromszáz éve épült pázmándi katolikus templom. A mellette emelkedő, pillérekkel megtámasztott torony korábbi: alsó harmadának kövei több mint 600 évvel ezelőtt kerülhettek a helyükre.

Lassan négy éve már, hogy a templom nem csak megjelenésével, központi elhelyezkedésével, hanem romló külső vakolatával, bádogos szerkezeteivel, sérült ablaktábláival is felhívja magára a figyelmet.

Pedig a pázmándiaknak korábban is gondjuk volt a templomukra, és amint rövidesen meggyőződhet erről a kedves olvasó, ez ma sincs másképpen.

Pár adat a korábbi munkálatokról: az Országos Mű­emlék­védelmi Felügyelő­ség 1963-64-ben külsőleg tataroztatta a templomot, akkor bontották ki a befalazott kőkeretes, XIII. századi toronyablakokat.

A templom 1985-ös szigetelését követően 1986-ban kapta meg jelenlegi fehér színét. A belső falfestés felújítása, az elektromos hálózat és a világítótestek szükségszerű kiváltása után 1997-ben a beázó tető cseréje következett. A munkálatok szó szerinti megkoronázása volt, amikor egy adományozó nagylelkűsége lehetővé tette a II. világháborúban elpusztult toronysisak helyreállítását, amelyet aztán 1998. augusztus 3-án daru emelhetett a helyére.

Napjainkban, több évtized elteltével, újra a templom külső felújítása vált szükségessé.

A munkálatokat megkönnyítette egy, az MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága által kiírt és elnyert pályázat, amelynek keretében, a Székesfehérvári Püspöki Hivatal előfinanszírozásával és támogatásával együtt több, mint 18 millió forintot fordíthattunk a templom szerkezeti megerősítésére. Ennek előzménye az volt, hogy az építési hatóság a külső rendbetételt megelőzően előírta a templom szerkezeti megerősítését. A munkálatok 2012. júliusában fejeződtek be, amikor is elfogyott a pénzünk. Módosítanunk kellett az építési engedély kérelmünket és későbbre kellett ha­lasztanunk a külső vakolat felújítását.

Böjtben a templomról_3Két alkalommal próbálkoztunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton (Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című pályázati felhívás), de a rendelkezésre álló keret szűkössége miatt nem kaptunk támogatást.

Újabb pályázati lehetőség nyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap finanszírozásában (Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése stb.). A pályázat együttműködésre is lehetőséget ad, ezért a Pázmándi Önkormányzatnak együttműködést ajánlottunk a templom területével szomszédos állami tulajdonú terület és környezet fejlesztésében. Az önkormányzat elfogadta együttműködési szándékunkat és támogatásáról is biztosított bennünket.

Az első ütem befejezését követően, kérelmünkre Áder János köztársasági elnök úr saját támogatási keretéből, utólagos elszámolás mellett, két millió forinttal támogatta a második szakaszban tervezett felújítást.

Látva nehézségeinket, a források szűkösségét, megmozdult Páz­mánd lakossága és az elszármazottak is. Jelentősebb összegű adományok érkeznek a külső felújítás céljaira. Ezek között kiemelkedő egy pázmándi magánszemély adománya, aki a közelmúltban 3 millió forint támogatást adott, továbbá kamatmentes kölcsön nyújtásával is segíteni kívánja a felújítás mielőbbi befejezését.

A második szakaszban munkálatok pályázati költségvetése 12. 649.241 Ft. A munkafolyamat a műemléki védettség miatt igen összetett, művészettörténész bevonása is szükséges. A munkák megkezdésének tervezett időpontja 2016. április 1.

A templom épületen a felújítás második ütemében elvégzendő munkák:

 • Homlokzat előkészítése. Vakolat leverés a szükséges helyeken és a lábazat felett 1 m-ig.
 • Falkutató vizsgálat. Végleges homlokzati felületi struktúra és szín javaslata, lábazati felület megjelenési javaslata, kutatási eredmény alapján esetlegesen bemutatandó részletek meghatározása.
 • Kulturális örökségvédelmi felügyelővel a javaslatok szerinti szín és struktúra minták alapján döntés, ennek
 • rögzítése.
 • Eső- és lefolyócsatornák cseréje.
 • Az osztópárkányok bádogozásának cseréje.
 • Nyílászárók színének egyeztetése a kulturális örökségvédelmi felügyelővel.
 • Lábazat feletti 1 m falszárító vakolattal helyreállítva.
 • A többi részen hagyományos vakolattal helyreállítás.
 • Homlokzati struktúra egységesítése.
 • Bádogos szerkezetek cseréje.
 • Homlokzati színezés.
 • Homlokzati díszek restaurálási tervének készítése.
 • Villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, új rendszer készítése.

A fenti felsorolásból az esőcsatornák és lefolyó csatornák cseréje, az osztópárkányok bádogozásának cseréje (timpanon, torony, támpillér), a bádogos szerkezetek cseréje részben, a homlokzati színezés a homlokzati szobrok restaurálási terveinek elkészítése, és a villámvédelmi rendszer felülvizsgálata, új rendszer készítése nem része a költségvetésnek, de műszaki állapotuk, állaguk miatt várhatóan, részben vagy egészben számolni kell majd ezekkel a többlet költségekkel.

Tervezzük még a templom közvetlen, a telekhatárom belüli tereinek felújítását is. Ezek a következők:

 • Épület melletti járdák bontása, új járda építése.
 • Épület előtti terület rendezése a területen belül, új térburkolat, szegélyekkel, új kertészeti koncepció, új templomvilágítás.
 • Templomvilágítási tervek egyez­tetése a kulturális örökségvédelmi felügyelővel.
 • Terméskő támfalak javítása, pótlása.
 • Az utcai kerítés bontása, a templom körüli tér kinyitása.
 • A templom légvezetékeinek megszüntetése.

Böjtben a templomról_1A költségvetésben még nem szereplő, és a térfelújítás körébe eső munkákhoz nincs meg a forrásunk. A kivitelezés megkezdéséhez az építtető plébánia döntése is szükséges. Támogató döntés esetén, lépcsőzetesen annyit tudunk majd megvalósítani, amennyi adomány, vagy egyéb forrás időközben rendelkezésünkre áll majd.

A templomi hirdetésekben, más nyilvános fórumon folyamatos tájékoztatást fogunk adni a felújítási munkák állásáról, a meghozott döntésekről. A templom és környezetének látványtervét rövidesen közzé fogjuk tenni.

Várjuk és köszönjük minden olvasó, a templomot és Pázmándot szerető ember érdeklődését, támogatását.

 

Noske Richárd (N/P)a plébánia képviselőtestületének megbízásából

 

***

 

Templomunk 1718 óta áll a falu központjában, hogy megőrizzük szépségét, csak a község támogatásával lehetséges. Fontos információ, hogy megváltozott a bankszámlaszámunk!

Számlavezető bank: CIB Bank Pázmánd Rk. Plébánia

Bankszámlaszám: 10700093-69393943-51100005

Egyházi hírek

Új folyam IV./2. szám

Egyhazi hirekMi­se­rend: Március hó – 10 óra.

Február 10-én kezdetét vette a nagyböjti idő!

A böjt a bűnbánat időszaka. Alkalom a lemondásra, az Istenhez történő közelebb kerülésre, a húsvétra való méltó felkészülésre, része a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés. A bűnbocsánatra, vezeklésre utaló motívum a böjti időszakot felvezető hamvazkodás is.

Ma sokszor félreértelmezik a böjti időszak jelentését. Azt gondolják, hogy ennek a 40 napnak az ételektől való tartózkodást kell jelentenie, holott böjtölni nem elsődlegesen hús elhagyásával kell. A böjt klasszikus értelemben tartózkodás olyan dolgoktól, amelyek túl sok időt és energiát vesznek el tőlünk ahelyett, hogy azt önmagunk és az Istennel való kapcsolatunk rendezésére fordítanánk. Mindenkinek végig kell gondolnia, hogy ebben a 40 napban mit von meg magától annak érdekében, hogy a felszabadult időt az Úristennel vagy a másik emberrel való kapcsolatának rendbetételére fordítsa. Különösen fontos ennek hangsúlyozása az Irgalmasság évében, Lukács evangéliumának hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit: „Legyetek tehát irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36) Az Irgalmasság évét nyitotta meg Szentatyánk, Ferenc pápa a tavalyi év végén, felszólítva Krisztus népét nemcsak az irgalmasság lelki, hanem testi cselekedeteinek gyakorlására is. Hát ez is a nagyböjti feladataink egyike lehet, vegyük észre a körülöttünk élők szükségleteit, vigyük és segítsük őket a hit útján is, mivel azon mindenki tanuló, csak nem mindenki ugyanabba az osztályba jár! Szűkségünk van a hitben való fejlődésre ahhoz, hogy tudjuk, mik is azok a feladatok, amelyekkel az Istenhez vezető úton segíthetjük felebarátainkat. Ahogyan a Jó Isten is terelget bennünket, és ahogyan a Jó Pásztor is megkereste az eltévedt bárányt, az Atya sem hagy bennünket magunkra, hiszen elküldte számunkra a legnagyobb kincsét, egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy vére árán megszabadulhassunk bűneink fogságából! A feltámadt Krisztus pedig így köszönti a tanítványokat „Békesség veletek” , s ez a béke Isten mindent átható szeretetének a jele, mert a feltámadás fényében már nincs jóvátehetetlen bűn, feloldhatatlan ellentét, vagyis nincs felesleges ember, közösség, vagy család! Az apostolok előbb látták a történeteket, és csak később tudatosult bennük az események jelentősége, mi viszont már tudhatjuk, mit is jelent a Húsvét az emberiség számára.

E gondolatokkal kívánunk Áldott Húsvéti Ünnepeket!

 • Március 24-én Nagycsütörtökön du: 16.30-kor Igeliturgia lesz!
 • Március 25-én 15 órától keresztutat járunk a Kálvárián Kótai Róbert tábori lelkész vezetésével, melynek végén a templomban folytatódik a Nagypénteki szertartás!
 • Március 26-án 18 órakor kezdődik a Nagy­szombati szertartás, melyet szintén Kótai Róbert tábori lelkész végez!
 • Március 27-én Húsvét vasárnap 10-kor kezdődik a szentmise, amely után a gyermekeket tojás keresésre várjuk a plébánián!
 • Március 28-án Húsvét hétfőn 10-kor lesz a szentmise!

Csak álltak szótlanul,

a dárda földre hullt,

itt más erő az Úr,

itt más erő az Úr!

Elég volt már, elég,

fénnyel hinti az ég

az új nap reggelét,

az új nap reggelét.

Virágban áll a rét,

virágos úton át

valaki jön feléd.

Jézus jön feléd.

Föltámadt! Allelúja!

Föltámadt! Allelúja!

' .