Intézmények

Egyházi hírek

Új folyam IV./1. szám

Mi­se­rend: Február hó – 11 óra

templomAz új év kezdetén szeretnénk tájékoztatni a kedves híveket a 2015-ös év gazdálkodásáról, céljainkról és gondjainkról, valamint szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik segítik, támogatják közösségünket.

A tavalyi évben a hívek egyházi hozzájárulása október hónapig 1.306.500 Ft- volt, majd a november hónapban kiküldött értesítő leveleink után további 624.000. Ft összeg került befizetésre, amelyet hálásan köszönünk.

Sajnos azonban az elmúlt évben, illetve már években is több család nem fizetett egyházi hozzájárulást. Van olyan, aki 4-5 éve nem rendezi, sőt több hívő testvérünk teljesen megtagadta a fizetést. A templomunk a pázmándiaké és ebből az egyházi hozzájárulásból tudjuk csak fenntartani, mert bevételünket csak az egyházi hozzájárulás és a perselypénz képezi. Egyházi gyűjtések összege 84.674 Ft volt, amelyet továbbítottunk az Egyházmegyei Hivatalnak. (Köszönjük a hívek ebbéli adományait).

Perselybevételünk 822.090 Ft volt, ezzel együtt tehát az éves bevételünk összesen 2.762.590 Ft- ot tett ki. Ebből kellett fedezni a kiadásokat, vagyis a vízdíjat, villanyszámlát, postaköltséget, oldallagos ellátást, fizetéseket és egyéb kiadásokat, amelyek teljes összege 2.943.229 Ft-ra rú­gott. Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy láthassuk, a bevételeink nem fedezik a kiadásainkat, az eltérés 180.639 Ft. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben, a perselypénzt nem fordíthatjuk teljesen a templom javára, hiszen abból központi járulékot kell fizetnünk a Püspökség felé. A templom fenntartása ténylegesen a hívek egyházi hozzájárulásából történik, tehát a közüzemi számlák, a dolgozók bére mind-mind ezen összeget terhelik. Egyházi hozzájárulás szentségkiszolgáltatás előtt visszamenőleges három évre kérhető, amelynek minimum összege jelenleg keresőnként 2.500 Ft. Szeretettel kérjük tehát azokat, akiknek elmaradásuk van, hogy mielőbb rendezzék. A templom nem a saját tulajdonunk, azt az utókortól kapjuk kölcsönbe. 1718 óta bizonyosan többször kellett áldozatot hozni elődeinknek is, hiszen megért ez a templom tűzvészt, háborúkat, természeti csapásokat. Templomunk most ismét nagy segítségre szorul. Ilyen szép templom nincs a környéken, tegyünk érte, őrizzük meg az utókornak!

A plébánia képviselőtestülete és a hívek nevében is hálásan köszönjük egy pázmándi adományozónk ajándékát, aki templomunk külső felújításához 3 millió forint adománnyal járult hozzá és további 5 millió forint kamatmentes kölcsönt is nyújt a munkák befejezéséhez.

Ez az adomány azonban még mindig csak töredéke a teljes összegnek, ezért továbbra is várjuk a templomot megóvni akaró, jószándékú emberek bármilyen csekély anyagi-, dologi-, eszköz- vagy bármely egyéb más segítségét, amit előre is hálásan köszönünk.

A jövő évi stóladíjak változtatásáról egyelőre nem kaptunk értesítést.

2016-ban is  hivatali időben a plébánián, péntekenként délután 5 és fél 7 között intézhetik ügyeiket.

Minden eseményről (temetés, keresztelő, esküvő, sírkőáldás, gyászmise) egyeztetés miatt mindig értesíteni kell vagy a világi elnököt, Halász Károlynét vagy dr. Noske Richárdnét. Telefon­számaik megtalálhatók a templom-, illetve a plébánia hirdetőtábláján.

Köszönjük Nagy András 2015. év során végzett munkáját. Nagy András önzetlenül segít elhárítani templomunk villannyal kapcsolatos problémáit. Köszönjük a Napos Netnek a plébánián és a templomban is az ingyen elérhető hálózatot! Köszönjük a Fejérvéd Biztonsági Szolgáltató Kft.-nek, hogy több éve ingyenesen biztosítják a plébániát. Köszönjük Farsang Lászlónak, Vagyóczki Károlynak mindig áldozatos, gyors munkájukat, Kiss Péternek Sándor atyánk síremlékén végzett munkáját. Júliusban a vihar mindkét templomban kárt tett. Köszönjük Halász Péternek és Pintér Nándornak a vihar okozta károk rendbetételét. Köszönet mindenkinek, aki itt nem került említésre, de bármely csekély dolgot tett templomunk, egyházunk érdekében.

Végezetül hálásak vagyunk Krisztián atyának papi munkájáért, hiszen mindig igyekszik a hívek segítségére lenni. A Jóisten adjon neki erőt további munkájához. A világi elnök köszöni a képviselőtestületi tagok tavalyi munkáját. Köszönjük a kántornak, sekrestyéseknek, gitárosoknak, ministránsoknak, felolvasóknak munkájukat.

 

Minden kedves hívőnek kívánunk a Jó Isten áldásában gazdag új esztendőt kívánunk!

Egyházi hírek

Új folyam III/12. szám

Egyhazi hirekMiserend:  

December hó – 11 óra

Január hó – 10 óra

  • 2015. december 24. éjfélkor Bozzai Márton székesfehérvári káplán atya mutatja be a szentmisét.
  • 2015. december 25. Karácsony 1. ünnepén 10:45 óra­kor a 4. osztályosok előadják a betlehemes játékot, majd 11 óra­kor kezdődik az ünnepi szentmise.
  • 2015. december 26. Karácsony 2. ünnepén a szentmise 10 órakor kezdődik.
  • 2015. december 31. 16:30 órakor lesz az év végi Hálaadás.
  • 2016. január 1. Új­év, Szűz Mária Isten Anyjának ünnepén 10 órakor lesz a szentmise.

Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Mivel Jézus maga a Szeretet, ezért a szeretet ünnepeként is aposztrofálhatjuk. Amikor karácsonyt ünnepeljük, hitünk egyik legfontosabb igazságát ünnepeljük, a megtestesülést. A názáreti Jézusban Isten maga lett emberré. Az ige testté lett és közöttünk élt. Az emberek nagy része azonban nem ismerte fel. Saját népének nagy része is visszautasította. Akik azonban befogadták, egy új életet kaptak, Isten gyermekeinek életét. Isten gyermekének lenni azt is jelenti, hogy ezekben a napokban mindenkivel szeretetben és békességben élünk, nem bosszantjuk a gyermekeinket, jobb kapcsolatba kerülünk a munkaadóinkkal, munkatársainkkal.

***

Értesítjük a Tisztelt Híveket, hogy Kratancsik Anna 2015. november 1-én lemondott világi elnök posztjáról. Döntését tiszteletben tartjuk és Isten áldást kérjük további életére. Az új világi elnök Halász Károlyné: Tel.: 06 (30) 439-1688

Hívek egyházi hozzájárulása (egyházadó)

Az egyház feladatainak ellátása elképzelhetetlen egyházközségünk tagjainak anyagi támogatása nélkül. Pázmándon jelenleg minimum összege: 2.500 Ft kereső személyenként.

Templomunk 1718 óta áll a falu központjába, hogy megőrizzük szépségét, csak a község támogatásával lehetséges. Fontos információ, hogy megváltozott a bankszámlaszámunk!

 

Számlavezető bank: CIB Bank Pázmánd Rk. Plébánia

Bankszámlaszám: 10700093-69393943-51100005

 

***

 

Szeretetteljes, áldott ünnepeket kívánunk minden kedves pázmándi embernek!

Változások az iskolai szülői munkaközösségben

Új folyam III/12. szám

November végén tartotta azt az ülését az iskolai szülői munkaközösség, amely tisztújítás is volt egyben. Külföldre történő utazása miatt lemondott elnöki tisztségéről Rozgonyi Richárdné, helyére új elnöknek, egyhangú igen szavazással, Nyáriné Dani Anitát választották meg. Anita már évek óta tagja a közösségnek, s ezen idő alatt végzett aktív munkája, segítőkészsége mindenki számára nyilvánvalóvá vált, ezért is ajánlotta őt jó szívvel az előző elnökasszony egyedüli jelöltként. A pénztáros Lőrincz-Csonka Petra maradt. Az ülésen szép számmal jelentek meg a tagok, 17fő volt jelen, s az új tisztségviselők megválasztása mellett megtárgyalták még a 2015-2016-os tanév munkatervét, amelyben folytatni kívánják a megkezdett feladatokat.

Zámbóné Vajda Adrienn alpolgármester, aki egyben a szülői munkaközösség aktív tagja is, kérdésünkre elmondta: nagy örömmel tölti el, hogy azt látja, a szülők szívesen segítenek az iskola programjainak megvalósításában és a pedagógusok munkájában. Lelkesen kezdenek bele új dolgokba, mert mindannyian tudják, számukra, mint szülőknek a legfontosabb, hogy gyermekeiknek otthonos, vidám környezetet biztosítsanak az iskolában, mert csak így lesznek igazán boldogok. Adrienn azt is elmondta még, hogy hálás szívvel köszöni személy szerint is a szülői munkaközösség tagjainak, a szülőknek, nagyszülőknek, a pedagógusoknak és mindenkinek az önzetlen, segítőkész munkáját, aki bármilyen formában hozzájárult az iskola sikereinek eléréséhez.

Egyházi hírek

Új folyam III/9-10. szám

Egyhazi hirekMiserend:

Október hó – 11 óra.
November hó – 10 óra.

2015. november 1. vasárnap, Mindenszentek ünnepén Lengyel Sándor atya sírkövének szentelése 16 órakor, majd utána az ünnepi temetői szertartás lesz.

2015. november 2. hétfőn, Halottak napján halottainkért a gyászmise 17 órakor lesz.

2015. november 6. péntek, Márton napi szentmise és lámpás felvonulás 17 órától. Utána a Művelődési Házban a Levendula Játszóházzal népi játszóház és az ünnephez kapcsolódó hagyományok felelevenítése lesz.

2015. november 29-től, adventi vasárnapokon a 11 órai szentmise előtt 10 perccel lesz a gyertyagyújtás.

November 1. Mindenszentek ünnepe, november 2. halottak napja. Mindenszentek a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja. Az ezt követő halottak napja egyházi ünnepből vált fokozatosan általános népi megemlékezéssé.

Mindenszentekkor azon szentekről emlékeznek meg, akiknek nincs külön emléknapjuk. A IV. századtól megemlékeztek az ünnepről.
Általános szokás lett, hogy Mindenszentek napján rendbe teszik, és virággal díszítik a sírokat, amelyeken gyertyát gyújtanak a halottak üdvéért. Az ünnephez sokféle népi szokás, hiedelem kapcsolódott. Magyarország egyes vidékein harangoztattak a család halottjaiért, máshol ételt ajándékoztak a szegényeknek. Sokan úgy tartották, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból, így a családi lakomán nekik is terítettek, és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy eligazodjanak a házban. Egyes falvakban ezen a napon tartották meg a bíróválasztást, a cselédfogadást, és ekkor újították meg az egész tanácsot. A mindenszentek ünnepe, az utána következő halottak napja miatt, annak vigíliája lett.

Beköszöntött őszanyó az óvodában is

Új folyam III/9-10. szám

„Jött őszanyó hideg széllel,

Aranysárga vízfestékkel.

Sárgák lettek a levelek,

Fújtak, fújtak őszi szelek…”

Amikor a hagyományőrzés fontosságáról és szerepéről beszélünk az óvodai nevelésben, úgyis fogalmazhatunk, hogy mindnyájunk közös kincseit adjuk tovább legdrágább kincseinknek, a gyermekeinknek. S hogyan tehetjük ezt a legeredményesebben? Gyermekek neveléséről lévén szó, a leghatékonyabb a gyakorlati példa ereje, ezért az óvodai életben átélt élmények közvetítésével mutathatjuk meg a helyes utat a gyermekeknek. A régi hagyományok felelevenítésével, megismertetésével átörökíthetjük elődeink népszokásait. Ünnepeink, hagyományaink „újraélésével” éreztethetjük a leginkább, hogy annak a világnak, amelybe a lurkók beleszülettek, gazdag múltja és rajtuk is múló jövője van. A magyar nép néphagyományaiban annyi derűs, jókedvű csalafintaság van, amivel érdemes megismertetni a gyermekeket. A közös játék hatalmas sodró ereje magával ragadja az egész gyermekcsoportot.

Beköszöntött oszanyó_4

A gyermekek a koruknak megfelelő szinten, életkori sajátosságaihoz igazítva, észrevétlenül ismerik meg a naptári év jeles napjait, az évről- évre visszatérő jelképekkel, élményszerű, örömteli cselekvésekkel együtt. Ezek az élmények hagyományaink tiszteletére, a közösségi érzés erősítésére, egymás megbecsülésére, szeretetére, elfogadására nevelik gyermekeinket.

Óvodánk nevelőtestülete mindig nagy gondot fordított a hagyományápolásra, mely az óvodai programunkban is kiemelt terület. Pázmándon a szüretnek, a szüreti mulatságnak régi, szép hagyományai vannak. Ezt ápoljuk az óvodában is. Minden csoport kis műsorral készült az ünnepre. A családoktól szőlőt, a Törley Pezsgőpincészettől ismét finom mustot kaptak a gyerekek. A szépen feldíszített színpadon még a kiscsoportosok is bátran énekeltek, verseltek. A megérdemelt jutalom a műsorok után a szőlő és kifli lopás volt. Délután boldogan vitték haza ajándékukat a kis üveg mustot és perecet.

Beköszöntött oszanyó_1

Szeptember 30.-án Benedek Elek születésnapján (a népmese világnapján) a meséé, a mesélésé volt a főszerep. Az aulában öszszegyűlve mindhárom csoport bemutatta kedvenc meséjét a többieknek. A nagycsoportosok elmesélték A kiskakas gyémánt fél krajcárja című mesét. Öröm volt látni, ahogyan a kisebbekkel együtt közösen nevettek a törökcsászár butaságán. A középső csoportosok A kiscipó és A répa című mesét játszották el társaiknak, míg a legkisebbek is bátran énekeltek, és mutogatták el az Erdő mélyén házikót és hallgatták figyelmesen az óvó nénik által mesélt Iciri-picirit és A három kismalac meséket.

Október1.-én nagycsoportosaink is köszöntötték községünk lakóit Idősek napján. Kedves kis műsorukat tapssal köszönték meg a mamák ás a papák.

A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, logikus gondolkodásra készteti, tehát nagymértékben elősegíti értelmi fejlődését.  A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is. Zenei élményt az óvodában elsősorban a közös éneklés nyújt.

Már Kodály Zoltán is kiemelte a zene nemzetnevelő szerepét. Szerinte: „Az óvodás korban kell lerakni a nemzeti hovatartozás alapjait. A tudatalatti nemzeti vonások legjobb megalapozója a néphagyomány, elsősorban a játék- és gyermekdalaival.”

Többek között ezért is tartottuk fontosnak, hogy az óvodában is megünnepeljük a Zene világnapját. Minden csoport nagy lelkesedéssel készült erre a napra. Hangszerekkel ismerkedtünk, hangszert készítettünk, sokat énekeltünk, közösen zenéltünk, táncoltunk.

Beköszöntött oszanyó_6

A jeles napokra emlékezve az Állatok világnapját (október 5.) is megünnepeltük. Kibővítve mi állatok hetét tartottunk az óvodánkban. Állatsimogatás, mesélés, barkácsolás, diafilm nézegetés és bábműsor várta a gyerekeket az állatok hete keretében. A lovas kocsikázás sajnos az esőzés miatt elmaradt, de majd tavasszal bepótoljuk. V. Juliska néninél nagy érdeklődéssel nézték meg a gyerekek a sok-sok háziállatot. Lelkesen etették répalevéllel a kecskéket, lucernával a nyulakat, kukoricával a tyúkokat.  A bátrabbak megsimogathatták a nyuszikat, bárányokat, de Juliska néni kiscicája is kézről kézre járt.

Beköszöntött oszanyó_3

Évek óta nagy sikerrel rendezzük meg óvodánkban a zöldség kiállítást. Az idei évben változtattunk kicsit, és Egészséghetet tartottunk. Makk Marci jött vendégségbe a gyerekekhez.

„Makk Marci egy derék gyerek, Mindig vidám, sokat nevet, Játszik, ugrál, tornázik, Hóban csúszkál, nem fázik, Télen-nyáron jól mulat, Mert egészséges, mint a makk!” – mondogattuk egy héten keresztül a gyerekekkel. A mozgásra, az egészséges táplálkozásra, a környezetvédelemre, a megfelelő higiéniai szokásokra, illetve a lelki egészségvédelemre fókuszálva terveztük meg a tevékenységeinket.

A zöldségfélék fogyasztásának fontosságára hívtuk fel a gyerekek figyelmét. Sokféle zöldséggel ismerkedtünk, megneveztük, megtapintottuk, megszagoltuk, megízleltük és végül elfogyasztottuk őket.

Egy biztos: sok tevékenység, sok élmény és sok-sok játék- vár ezek után is az óvodában a gyerekekre.

 

A nevelőtestület nevében: Domak Tiborné óvodavezető

Pet palack és hullám karton gyűtés az óvodában

Új folyam III/9-10. szám

Új kezdeményezés, hogy októbertől az óvoda parkolójában két gyűjtőládát is találhatunk. Az egyikben kartonpapírt, a másikban pet palackokat gyűjtenek már néhány hete a gyerekek szülei, de az óvoda vezetése azt kéri, hogy mindenki, aki csak teheti, hozza ki ide az ásványvizes vagy üdítős műanyag palackokat, a kiürült dobozokat, mert ezért egy hulladékfeldolgozó fizet az óvodának, s ezt a pénzt a gyerekekre fordítják.

Pet palack és hullám karton

A palackokat tisztán, összenyomva, kupakkal lezárva kérik a gyűjtőládába bedobni, mert ezzel a módszerrel sokkal több palack belefér a faládába. Ha vesszük a fáradságot, és elhozzuk idáig a kiürült palackokat, azzal két legyet is üthetünk egy csapásra: amellett, hogy a gyerekeknek pénzt gyűjtünk, a többi szelektív hulladéktároló sem telik meg olyan hamar, s talán nem lesz annyira rendetlen, rumlis a hulladéksziget a Fehér kereszt mellet sem…

Ismerkedjünk a babajelnyelvvel

Új folyam III/9-10. szám

babajelnyelv_lilaA 2015. október 27-i baba-mama klubban 10.30-tól Fizl Kata, babajelnyelv oktató mutatja be módszerét. Az oktató szerint a babajelnyelv a kisbabák és szüleik életét megkönnyítő módszer, amely az egymás közti kommunikációt teszi hatékonyabbá jóval a beszédkészség kialakulása előtt. Véleménye szerint a babajelnyelv hatékonyan elősegíti a beszédértést, és erősíti a kommunikációs készséget.

Várunk minden érdeklődőt a Hét Forrás Művelődési Házban!

A részvétel ingyenes.

További információk találhatók az alábbi internetes oldalon: http://www.babajelnyelv.hu; vagy érdeklődjön e-mailben: vedono@pazmand.hu

Herczeg Anna Mária védőnő

Az első betűk

Új folyam III/9-10. szám

BababetuA kisgyermekeknek mindig izgalmas kalandot jelent a betűk titokzatos világa, van aki már 2-3 évesen felismeri a neve kezdőbetűjét, sőt elnevezi az alma betűt, papa betűt…

Ezért is kedves figyelmesség az önkormányzat részéről a „bababetűk”, ami nem más, mint a gyermek nevének betűi polisztirol habból kivágva és mindenféle szépséges anyaggal bevonva, dekorálva. A legszebb az egészben az, hogy a csupasz műanyag betűk dekorálását a művelődési ház munkatársai saját kezűleg végzik, így lesz az ajándék igazán személyes, szívhez szóló.

A kezdeményezés szerint a 2015-ben Pázmándon született gyerekek kapták meg először a névbetűiket az Anyatejes világnap alkalmából, de mivel a szülőknek annyira tetszett a falra ragasztható vagy a polcon a saját „lábán” is megálló babanév, hogy kérték, hadd lehessen a nagyobb testvérkéknek is ilyen… És ki tud ellenállni egy ilyen kérésnek a gyerekek királyságában? Persze, hogy kapnak ők is, sőt azóta még néhány verebi kisgyerek számára is megrendelték, aki a babaklub foglalkozásaira Pázmándra átjár…

Egyházi hírek

 Új folyam III/8. szám

Egyhazi hirekMiserend:   Szeptember hó – 10 óra.

2015. szeptember 07-én hétfőn Mária köszöntő lesz este 18 órától.

2015. szeptember 13-án Veni Sancte, tanévnyitó szentmise lesz 10 órakor, melynek keretében a gyermekek iskolatáskájának megáldása lesz. A szentmise után Krisztián atya megáldja a templomkertben felállított Kálvária-kereszteket. Utána agapé, szeretetvendégség lesz.

Azokban a hónapokban, amikor 10 órakor kezdődik a szentmise, 9:30 órától a szentmise kezdéséig szentgyónást végezhetnek a kedves hívek.

Szeptember hónapot Szent Mihály-, őszelő-, vagy Földanya havának nevezik.

Szeptember 08. Kisasszony, Kisboldogasszony: Szűz Mária születésének ünnepe.

A legenda szerint Kisasszony hajnalán angyalok zengedeztek a mennyekben.

Szeptember 12.: Szűz Mária neve napja. Bodajk híres búcsúja, Mária neve napján van. Szent kútjának helyét a Jóisten jelölte ki. Szent Imre herceg is elzarándokolt. Szent István ideépítetett Kápolnát a Szent Szűz tiszteletére a Kálvária-hegy tövében. A templomban a Segítő Boldogasszony képénél imádkoznak a hívek. A forrásnak gyógyító hatása volt. Sánták, bénák nyerték viszsza egészségüket.

Szeptember 14. Szent Kereszt felmagasztalása: A keresztényüldözések idején eltűnt Szent Keresztet  a keresztre feszítés helyéhez közel. A perzsák zsákmányul megszerezték Jeruzsálem elfoglalásakor. 628-ban a görög császár visszaszerezte. Szept. 14-én a császár ünnepélyesen, mezítláb, szegény ruhában az Aranykapun vitte vissza. A 7. század óta nyugaton ezen a napon ünneplik ezeket az eseményeket.

Szeptember 15. Hétfájdalmú Szűzanya: Szűz Mária hét anyai fájdalmáról emlékezünk e napon.

Szeptember 29. Mihály: Szent Mihály főangyal,

arkangyal, a mennyei seregek fejedelme. Mihály és angyalai támadták meg a mennyben a sárkányt és taszították őt onnan a romlott angyalokkal együtt. A haldoklókat Mihály oltalmazza, s lelkünk kísérőtársa, amikor az ember a túlvilágra költözik. Szent Mihály az ember bírája, amikor Isten elé áll. ő teszi mérlegre jócselekedeteinket és gonoszságainkat.

A Szent György napján a legelőre kieresztett jószágot sok helyen ekkor hajtják be téli szállásra, az istállóba. Ezen a napon számoltatják el a pásztorokat.

Egyházi hírek

Új folyam III/7. szám

Miserend: Augusztus hó – 11 óra

 

2015. augusztus 09-én vasárnap a 11 órai szentmise keretében Krisztián atya megáldja a gyémánt-, arany-, ezüstmenyegzőjüket ünneplő házaspárokat.

Gyémántmenyegzős pár:

Lőrincz Sándor – Csécsi Erzsébet

Aranymenyegzős pár:

Gál József – Tóth Rozália

Ezüstmenyegzős párok:

Bajai Tibor – Cséri Julianna

Bajári Tibor – Adancsek Mária

Baráth Zoltán – Tóth Judit

Erdő Zoltán – Sziládi Márta

Hegyi Attila – Vass Erika

Kerkuska Zoltán – Lukács Mária

Radványi Gábor – Nagy Edit

 

Augusztus 15. szombat: Nagyboldogasszony, Mária mennybevitelének, országunk Mária oltalmába ajánlásának ünnepén 10 órakor kezdődik a szentmise.

Augusztus 20. csütörtök: István napja,  államalapító Szent István, az új kenyér ünnepe. Magyarország  ekkor ünnepeli az államalapítást.

Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik.

 

„Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél,

De főkképpen nálunk ma, mint

országunk oszlopa!

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!

Szent István, nézz mennyből le,

a szép magyar népedre!

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának

Föláldoztad Hazánkat, szentelted

Koronánkat!

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat!

Szent István, nézz mennyből le,

a szép magyar népedre!”

 (Csángó népének)

' .